Artikel 1 – Begripsbepalingen
1.1 AEP: Airport Eindhoven Parking (geregistreerd bij de kamer van koophandel onder handelsnaam Familie Kapteijns VOF), gevestigd op de Luchthavenweg 51, 5657EA Eindhoven,
1.2 Reiziger: de natuurlijke persoon die bij AEP een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit.
1.3 Parkeerperiode: de door de reiziger vooraf in zijn reservering aangegeven periode waarin het voertuig van de reiziger geparkeerd dient te worden,
zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
1.4 Parkeerplaats: de reiziger huurt een parkeerplek bij AEP. Het uiteindelijke parkeren gebeurt door een medewerker van AEP, dus is er geen sprake
van een (van te voren bekende) feitelijke parkeerplaats.
1.5 Afhaalbewijs: na inname van het voertuig wordt aan reiziger een bewijs overhandigd, met daarop gegevens over het voertuig, de reiziger en de
stallingsperiode. Reiziger zal dit bewijs tekenen voor akkoord. Een kopie van dit bewijs blijft achter bij AEP.
Artikel 2 – De parkeerfaciliteit
2.1 De reiziger kan door het maken van een reservering bij AEP, waarin de exacte parkeerperiode en aankomst en retourtijden worden aangegeven,
een parkeerplaats reserveren.
2.2 De reservering geeft uitsluitend recht tot stalling van het bij de reservering opgegeven voertuig (merk, type en kenteken) gedurende de reservering
aangegeven periode.
2.3 AEP maakt voor het stallen van voertuigen gebruik van meerdere locaties in Eindhoven, alle locaties bevinden zich binnen een straal van 10 kilometer van de hoofdlocatie aan de Luchthavenweg 51.
Artikel 3 – Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren
3.1 De reiziger kan tot 60 minuten voor de aanvangstijd van de parkeerperiode online een reservering voor de parkeerplaats maken. Ook kan telefonisch een reservering gemaakt worden of kan de reiziger bij aanvang van de parkeerperiode op de hoofdlocatie een parkeerplaats reserveren (alles
op basis van beschikbaarheid).
3.2 De reiziger dient voorafgaand aan de parkeerperiode te betalen. Dit kan bij een online reservering tijdens het reserveren via onze site (betalen
met creditcards is helaas niet mogelijk) of bij een telefonische reservering ter plaatste op onze hoofdlocatie contant of met pin (geen creditcards). 3.3
De reiziger kan de reservering telefonisch of per mail kosteloos annuleren tot 16 uur voor de aanvangstijd van de reservering. AEP brengt dan geen
annuleringskosten in rekening.
3.4 Wanneer de reiziger binnen 16 uur voor aanvangstijd van de parkeerperiode annuleert, of wanneer de reiziger niet komt opdagen (no show), zal
AEP € 25,- in rekening brengen.
3.5 AEP behoudt het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De tariefswijziging is niet van toepassing op reserveringen gemaakt vóór de tariefswijziging.
3.6 AEP heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen te weigeren of te annuleren, met restitutie van het eventuele betaalde bedrag. 3.7
Bij het op een andere dag ophalen van het voertuig (bijvoorbeeld bij vertraging) dan aangegeven in de parkeerperiode zal AEP extra kosten in rekening
brengen. Bij het eerder ophalen van het voertuig dient dit tenminste 1 dag vooraf telefonisch doorgegeven te worden.
Artikel 4 – Privacy
4.1 AEP registreert de gegevens van reiziger en diens voertuig. Dit met het oogmerk tot het verlenen van een betere dienstverlening, de controle m.b.t.
het eigendom van het voertuig, het voorkomen van fraude, ter beveiliging van het voertuig. AEP zal zonder toestemming van de daartoe bevoegde
autoriteiten of reiziger de gegevens nimmer verstrekken aan derden.
Artikel 5 – Het parkeren
5.1 De reiziger dient het voertuig op aanwijzing van het personeel te parkeren, het voertuig wordt door een medewerker van AEP op de definitieve plaats gezet
5.2 AEP heeft de bevoegdheid en het recht om het voertuig van de reiziger te verplaatsen. AEP zal deze werkzaamheden met grote zorg uit oefenen,
waarbij de medewerker van AEP toestemming heeft om de stand van de stoelen en de spiegels te veranderen ten behoeve van de veiligheid.
5.3 De sleutel van het voertuig zal bij AEP blijven gedurende de gereserveerde periode.
5.4 Bij terugkomst zal het voertuig klaar staan voor vertrek.
5.5 Een ieder die terug komt voor het ophalen van zijn voertuig dient in het bezit te zijn van het afhaalbewijs en zich op verzoek te legitimeren.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Het parkeren (of laten parkeren) gebeurt geheel voor rekening en risico van de reiziger.
6.2 In geen geval is AEP aansprakelijk voor schade ontstaan door diefstal van/uit of braak in/aan (delen van) het voertuig voor, tijdens of na de parkeerperiode.
6.3 AEP kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of gebreken die redelijkerwijs ook ontstaan zouden zijn bij gebruik door reiziger (zoals
slijtage, lekke banden etc.).
6.4 AEP is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst,
behoudens opzet of grove schuld van AEP zelf of haar personeel en dan nog uitsluitend voor zover haar verzekering de schade vergoed.
6.5 Evenmin is AEP aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met vandalisme, brand, storm, natuurgeweld.
6.6 Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk 2 uur na beëindiging van de parkeerperiode schriftelijk of per mail bij AEP te zijn ingediend.
Hierna vervalt het recht op eventuele schadevergoeding.
Artikel 7 – Verplichtingen reiziger
7.1 Reiziger dient er voor te zorgen geen waardevolle spullen in de auto achter te laten.
7.2 Reiziger dient zorg te dragen dat het voertuig tijdens de parkeerperiode afdoende verzekerd is en in goede technische staat verkeert.
7.3 Reiziger dient zorg te dragen voor aanwezigheid kentekenbewijs in het voertuig.
7.4 Voor schade ontstaan door niet tijdig kunnen inchecken kan AEP niet aansprakelijk worden gesteld. De verantwoordelijkheid tijdig op Eindhoven
Airport aanwezig te zijn ligt bij reiziger.
7.5 Reiziger dient alle apparatuur (elektronica) te hebben uitgeschakeld. AEP zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien er mankementen ontstaan aan het voertuig (b.v. niet starten), zal AEP geen actie
ondernemen, tenzij de reiziger dit wenst. Eventuele kosten en gelopen risico hierdoor zijn dan voor de reiziger die AEP opdracht heeft gegeven.
Artikel 8- Slotbepaling
8.1 Tenzij anders vermeld, is het copyright van het materiaal op de website eigendom van AEP.
8.2 AEP is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Het Nederlands recht is op onze diensten van toepassing.